Guennady Pylaev, Derebenevskaya Strasse, 2003

Guennady Pylaev